Copyright 2020 - Custom text here

A TÜBI és az általa gondozott szak rövid története

A Tűzvédelmi Tanszék, intézetünk jogelődje - funkcióját tekintve az országban egyedüli felsőoktatási egységként - 1980-ban, a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság kezdeményezésére és anyagi támogatásával jött létre. Célja az volt, hogy az akkor indított tűzvédelmi üzemmérnök képzésben a szakmát oktassa, a képzés tantervét fejlessze, és a témakörben alkalmazott kutatásokat végezzen. A tűzvédelmi szak alapításával Közép-Európában egyedülálló tanszék alakult, amelynek keretében elsősorban a tűzoltóság részére, de amellett az egész magyar tűzvédelemi szakterület számára főiskolai szintű, felsőfokú végzettségű, műszaki szakembereket képezzen.

Az oktatás az első néhány évben, csak nappali tagozaton folyt, 1984-ben indult a 4 éves levelező képzés.

1992-ben a Budapest Politechnikumon - amelynek tagjai a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola és az Ybl Miklós Műszaki Főiskola voltak - belüli közös szakként, beindult a biztonságtechnikai mérnökképzés. Mivel a képzés szakmai tárgyainak kb. egyharmadát a tűzvédelmi tantárgyak alkották a vagyonvédelem, az önvédelem és az elektronikus adatvédelem mellett, a főiskolán a Főiskolai Tanács döntésével létrejött a Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézetet (TÜBI). Az intézet felügyelte mind a tűzvédelmi, mind a biztonságtechnikai mérnök-képzést. Bár a Főiskolán a biztonságtechnikai mérnökképzés 1998-ban megszűnt, az egység neve maradt TÜBI, de most már, mint tanszéki jogállású intézet működik.

A 2002/2003 tanévtől kezdődően - a katasztrófavédelem fontosságát felismerve – oktatásunkat megosztottuk két szakirányra. Ezáltal az újonnan felvett hallgatók, már választhattak a között, hogy a harmadik félévtől, a tűzvédelmi, vagy a katasztrófavédelmi szakirányon folytatják tanulmányaikat. A diploma megnevezése azonban továbbra is egységesen tűzvédelmi mérnöki diploma maradt.

2005/2006 tanévtől a Bolonyai folyamat bevezetésével főiskolai szintű tűzvédelmi mérnökképzést felváltotta az egyetemi szintű Bsc képzés, mely azóta is tart. Az új szerkezetű képzésnek köszönhetően a tűz- és kataszrófavédelmi mérnöki képzés az építőmérnöki valamint építészmérnöki szak szakirányaként választható. Ennek eredményes elvégzésével a hallgatók felsőfokú tűzvédelmi jogosultságokat kapnak.

dombay gabor

Dr. Dombay Gábor   intézetigazgató, főiskolai tanár

Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 252-1270/154

kecskes gabor

Kecskés Gábor intézetigazgató-helyettes

Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 252-1270/177

1. Követelmények a szorgalmi időszakban

1.1. Jelenlét

Az előadásokon és a gyakorlatokon pontosan kell megjelenni, és fegyelmezetten kell részt venni. Az előadásokon való részvételt hallgatóinktól elvárjuk! A számonkérések az előadásokon elhangzott anyagra is kiterjednek. A gyakorlatokon a hallgatók részvétele kötelező, a jelenlétét ellenőrizzük, esetleges távollétüket feljegyezzük.

A foglalkozásokon késve történő megjelenés egy óra igazolatlan távollét bejegyzését vonhatja maga után. A gyakorlatok egy félévre eső óraszámának 30%-áról lehet igazolt vagy igazolatlan módon távol maradni. A 30%-ot meghaladó hiányzás a félév teljesítését igazoló aláírás megtagadását eredményezi.

1.2. Felszerelés

A gyakorlati foglalkozásokon minden hallgató felkészülten, aktívan, működőképes számológép és Segédlet birtokában vegyen részt. Az a hallgató, aki ezen segédeszközök nélkül jelenik meg a gyakorlaton, hiányzónak minősíthető. A gyakorlati foglalkozásokra az előadásokon előzetesen elhangzott tananyagból felkészületlenül jövő hallgatókat a gyakorlatvezető beszámolóra rendelheti.

1.3. Kötelező gyakorlatok, feladatok

A kiadott kötelező gyakorlatokat, feladatokat, (kivéve a féléves terv és rajzfeladatokat) formai és tartalmi szempontból megfelelő színvonalon, megadott határidőre kell elkészíteni. A kötelező gyakorlatokat, feladatokat, (kivéve a féléves terv és rajzfeladatokat) legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig be kell adni. Ennek elmulasztása esetén a szakcsoport a félév aláírását megtagadja.

1.4. Féléves terv, rajzfeladat

A műszaki tervfeladatokat tartalmazó tárgyakban a féléves tervet a hallgató – az oktató által rendszeresen ellenőrzött módon és aláírásával igazoltan – az egyetemen rajztermi és otthon végzett munkával készíti el.

A féléves terv kiadásakor megjelölt részhatáridőket be kell tartani. Ezek teljesítését az oktató a rajzfeladaton tett aláírásával igazolja.

A részhatáridők elmulasztása esetén a hallgatónak az aláírás megszerzéséhez egy hét áll rendelkezésére. Annak a hallgatónak, aki a részhatáridő teljesítését igazoló oktatói aláírást a határidőt követő egy héten belül – igazoltan súlyos indok fennállása kivételével, melynek tényállását gondosan ellenőrizzük – megszerezni nem tudja, a szakcsoport a félév teljesítését igazoló aláírást megtagadja.

A féléves terv rajzi anyagának ceruzakész állapotát és annak legalább elégséges színvonalát igazoló oktatói aláírást a szorgalmi időszak utolsó napjáig meg kell szerezni. Ennek elmulasztása a félév aláírásának megtagadását vonja maga után!

1.5. Zárthelyi-, pótzárthelyi, javító zárthelyi dolgozatok

Az osztályzatokkal értékelt zárthelyi dolgozatok célja az előadásokon ismertetett és a gyakorlati foglalkozásokon számpéldák megoldásán keresztül bemutatott tananyag készségszintű elsajátításának ellenőrzése. Zárthelyi dolgozatot írni csak érvényes diákigazolvánnyal lehet, melyet a dolgozatot írató tanár ellenőrizhet.

A félév során általában három, egyenként 90 perces zárthelyi dolgozatot kell elkészíteni, melyek mindegyikének el kell érnie az elégséges (2) szintet. Elégséges (2) szintnek a legalább 50%-os teljesítmény minősül.

Meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyit a tantárgy előadója által a szorgalmi időszakban meghirdetett időpont(ok)ban lehet pótolni. Minden elégtelen zárthelyi dolgozatot legalább egyszer pótolni lehet. Az aláírás megszerzése érdekében írt pótzárthelyi akkor eredményes, ha a pótlás eredménye legalább elégséges (2). A pótzárthelyi után is elégtelen (vagy meg nem írt) zárthelyi esetében a hallgató félév végi aláírását a szakcsoport megtagadja.

Az aláírás megtagadása esetén a tárgy a következő meghirdetés alkalmával vehető fel. Méltányossági engedély kérésére nincs lehetőség (TVSZ 53.§)

2. Követelmények a viszgaidőszakban

2.1.. Kollokvium, vizsga

Vizsgázni csak a félévi aláírás megszerzését követően lehet. A vizsgán résztvenni kizárólag leckekönyvvel együtt lehet. Leckekönyv hiányában a vizsgáztató a hallgatót a vizsgáról felfüggeszti. A vizsgázok számánál legalább 100%-al több vizsgalehetőséget kell kiírni (TVSZ 31.§ 4.)

A vizsga elsősorban írásbeli jellegű, mely a tananyag készségszintű elsajátítását értékeli. Az írásbeli vizsgarészt követően a vizsgáztató szóbeli vizsgarészt is tarthat.

Az írásbeli vizsga elégségesnek (2) minősül, ha a megszerzett pontszám eléri a megszerezhető teljes pontszám 50%-át. Ha a hallgató által az írásbeli dolgozatra szerzett pontszám nem éri el a megszerezhető pontszám 50%-át, akkor az elégtelen eredményt a hallgató leckekönyvébe beírjuk.

Egy tantárgyból vizsgázni egy félévben 3-szor, egy adott képzésen pedig összesen hét alkalommal lehet. Ezek közül a hatodik alkalom intézetgazgatói engedély köteles, a hetedik (utolsó) alkalom pedig dékáni engedély köteles.

A félévet lezáró vizsgaidőszak utolsó két vizsga alkalmával csak ismételt vizsgára jelentkező hallgatókat fogadunk.

A vizsga eredményt a vizsgán nyújtott teljesítmény határozza meg, amit a gyakorlatokon mutatott teljesítmény és a ZH - eredmények kerekítés jelleggel befolyásolhatnak.

Megszerzett aláírás, de eredménytelen vizsga esetén a következő félév vizsgakurzusára (CV), illetve valamely félévben meghirdetett teljes kurzusra lehet jelentkezni.

3. A regisztrációs időszak

A lehetőségektől függően hallgatóink számára lehetővé tesszük, hogy az induló szorgalmi időszak elején, a szakcsoport által megadott létszámkereten belül, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül a következő félév szorgalmi időszakára vonatkozóan gyakorlatvezetőjüket megválasszák. A gyakorlatvezető személyének a hallgató által történő megválasztása és tanulócsoportok tagjainak – a szakcsoport által elkészített – véglegesítése után a tanulócsoport megváltoztatására az ezt követő szorgalmi időszak során nincs lehetőség.
Ha nincs hely egy adott oktatónál, akkor a hallgatónak másik oktatót kell választani. Ha az órarendből kifolyólag nem tudja felvenni a kívánt tantárgyat mert óraütközés van, akkor a hallgatónak választani a kell a két tantárgy közül.

A vizsgaidőszakot követő regisztrációs héten a hallgatónak lehetősége van az oktatója által megadott (adminisztrációs) időpontban neptun és a leckekönyvbe történő jegybeíratásra, valamint egyéb tanulmányi ügyeinek intézésére.

Különleges kérelmet írásban, az Szakcsoportvezetőnek címezve lehet benyújtani.
Erre szorgalmi ügyekben a szorgalmi időszak utolsó napjáig, vizsgával kapcsolatos ügyekben pedig a vizsgaidőszak utolsó napjáig van lehetőség.

4. A FÉLÉV EREDMÉNYES LEZÁRÁSÁNAK FELTÉTELEI

4.1. Az előadó tanár aláírásának megszerzése

Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozásoknak a TVSz-ben előírt mértékű látogatása és a tantárgyi követelmények (ld. I/1.1., 1.3., 1.4. és 1.5.) maradéktalan teljesítése.

 
 

Minden, a fentiekben nem szabályozott kérdésben az érvényes Kreditszabályzata (KKSz) és Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (KTVSz) nyújt eligazítást.

Ybl Alapoktatásért Alapítvány

Alkategóriák