Copyright 2020 - Custom text here
Alapkövetelmények
TERVEZÉSI TANTÁRGYAK FORMAI-TARTALMI ALAPKÖVETELMÉNYEI                             
összeállította: Laczó Zoltán építész
 
ALAPADATOK
  INTÉZET
  ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI INTÉZET
SZAKCSOPORT
  Tervezési szakcsoport
ÉRINTETT TERVEZÉSI           TANTÁRGYAK
  T1 – Épülettervezés I., T2 – Épülettervezés II., T3 – Épülettervezés III., T4 – Épülettervezés IV.,
  T5 – Épülettervezés V., T6 – Épülettervezés VI., T7 – Épülettervezés VII., Komplex tervezés
  BSC - Diplomatervezés
ALAPKÖVETELMÉNYEK       LEÍRÁSÁNAK CÉLJA,             ALKALMAZÁSA
   ► Az egyes tervezési félévekben a teljesítendő tervezési feladatok rajzi részének pontos tartalmi követelményeinek leírása
   ► A beadandó féléves tervek elégséges formai-tartalmi részének tisztázása
   ► Minimum tervezési ismeretek alkalmazásának megnevezése félévenként
 

M=1:200-as terv („vázlatterv”)

LÉPTÉK
MEGNEVEZÉS
TARTALMI KÖVETELMÉNY
M=1:200
M=1:500
M=1:1000
HELYSZÍNRAJZ
     ► égtáj, jellemző szélirány
     ► kilátás iránya (ha van)
     ► helyszíni fotók iránya (ha van)
     ► telken meglevő jellemző növényzet, épületek, föld alatti építmények, kerítés
     ► szomszédos telkeken meglevő épület vonalas felülnézeti ábrázolása
     ► burkolt felületek (járdák, utak, teraszok)
     ► tervezett épületek körvonala
     ► épületek tetőfelülnézete (lapostetőnél attika ha van)
     ► szintvonalak ha a telek 10% lejtéssel bír (köztes szintek)
     ► kótázás: főbb szintkóták, telek összkóta, épület összkóta
M=1:200
ALAPRAJZ
ALAPVETÉS: nem egy 100-as alaprajz kicsinyítése!
► egynemű kitöltéssel vagy sraffal ábrázolt elmetszett falak (kontrasztosan, jól értelmezhetően)
► égtáj, bejáratok jelölése
► nyílászárók jelölése a beépítés síkjában egy vonallal (tengely opcionális), ajtók nyitásvonala   jelölendő
► teljesen sematikus bútorozás (téglalapokkal, alapformákkal)
► kótázás: főbb szintkóták, összkóta, szerkezeti kóta (a grafikát nem zavaróan elhelyezve)
► lépcsők, rámpák arányosan, emelkedési iránnyal ábrázolva
M=1:200
METSZET
ALAPVETÉS: nem egy 100-as metszet kicsinyítése!
► egynemű kitöltéssel vagy sraffal ábrázolt elmetszett falak és szerkezetek (kontrasztosan, jól értelmezhetően, külön rétegeket nem ábrázolva)
► nyílászárók jelölése a beépítés síkjában egy vonallal (tengely opcionális)
► nézetben nyílások, elmetszett helyiség megnevezése
► kótázás: főbb szintkóták, szerkezeti fesztáv kóta, belmagasság kóta (a grafikát nem zavaróan elhelyezve)
M=1:200
HOMLOKZAT
ALAPVETÉS: nem egy 100-as homlokzat kicsinyítése!
► jellemző környezet és növényzet sematikus ábrázolásával
► karakteresen eltérő anyagú felületek érzékletes ábrázolása
► szerkezeti vastagságok egyszerűsített ábrázolása (tető széle nem egy vonal), s nem csak kontúrábrázolás!
► nyílászárók jelölése: vagy nyílás jelölés vagy maximum a tok külön ábrázolása
► kótázás: nem szükséges
Megjegyzés: a terv mindaddig visszaadandó, amíg nem teljes a tervrajztartalom és forma! A hiányos rajz nem teljesített feladatot jelent!
 

M=1:100-as terv („engedélyezési terv”)

LÉPTÉK
MEGNEVEZÉS
RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNY (ELŐÍRÁSOK)
RÖVID LEÍRÁS (EGYETEMI)
  M=1:200
  M=1:500
  M=1:1000
HELYSZÍNRAJZ
  Ábrázolni és méretekkel kell ellátni:
► az égtáj jelölése, jellemző szélirány (ha van)
► a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos (az ingatlannal közös határvonalú) telkek ábrázolását
► a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építményt, valamint a tervezett építményt, méretarányos ábrázolással (építmények körvonalrajzát, tetőidomok érzékletes ábrázolásával, rendeltetések megjelölésével), a meglévő építmények telekhatártól és egymástól való távolsági méretét
► a tervezéssel érintett telekkel közvetlenül szomszédos telkeken valamennyi épület méretarányos körvonalrajzát, tetőidomait
► az építmény személy- és gépkocsiforgalmára szolgáló be- és kijáratok közúthoz való csatlakozását, valamint a gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolását
► a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értéket (ha ismert)
► a meglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal
► nagyobb léptéknél: a telken meglevő, vagy tervezett növényzet és kert legjellemzőbb elemeit (fák, kerítés, kerti építmények sematikusan egyszerűsítve)
► burkolt és nem burkolt felületek egyértelmű megkülönböztetését (járdák, kerti utak, teraszok stb.)
► rajzpecsét, rajzfeliratozás tartalma: terv megnevezése (pl. lakóépület terve), rajz megnevezése és léptéke (helyszínrajz m=1:500), tervező (hallgató neve), évszám (2014.)
► ÁLTALÁNOSAN:
A rajz érzékletesen és pontosan mutassa meg a telepítési alapszituációt a tervezéssel érintett telek környezetével és a természeti környezettel együtt. Igazolja a telepítési alapszempontok érvényesülését: benapozás, szélvédettség, jó megközelíthetőség, arányos beépítettség, helyes épületlépték.
 
► KÓTÁZÁS ALAPSZINTJE: telek befoglaló mérete, tervezett és meglevő épületek mérete, előkert, oldalkertek, hátsókert
 
► EGYÉB (NEM KÖTELEZŐ) LEHETŐSÉGEK:
- épület(ek) földre vetett árnyékával jól érzékeltethetőek a magasságkülönbségek, tetőidomok és némi térhatás
- az eltérő felületek ábrázolása jó grafikai lehetőségeket ad a rajz látványossá és meggyőzővé tételében
- benyilazott szöveges megjegyzések (tervezési szempontok és nem látható dolgok)
  M=1:100
  ALAPRAJZ
  Ábrázolni és méretekkel kell ellátni:
► az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket
► a beépített berendezési tárgyakat (vizes szerelvények, konyha, gardrób)
► lakóépületeknél javasolt bútorozást (egyszerűsített bútorjelöléssel –nem GDL!)
► a nyílásokat, nyílászárókat (tokvastagsággal ábrázolva, nyíló ajtószárnyak berajzolásával)
► az ábrázolt szintek szintváltását és szintmagasságát, a szintáthidalók (lépcső és rámpa) emelkedési irányát, mindkét végének szintmagasságát,
► a szerkezeti dilatációk helyét
► a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli járdát, az előlépcsőt és egyéb szerkezeteket
► az égéstermék-elvezetőket
► jelölni kell az északi irányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát
► tetők, előtetők kontúrját (a tető alatti szinten, szaggatott, a grafikát nem zavaró vonallal)
► helyiségpecsét (megnevezés, terület, padlóburkolat, ami helyiséglistában is megadható), összes hasznos terület kiírandó
► metszősík fölötti fontos szerkezetek jelölése szaggatott vonallal (áthidalók, gerendák, látszó fafödém, födémsík törése stb.)
► rajzpecsét, rajzfeliratozás tartalma: terv megnevezése (pl. lakóépület terve), rajz megnevezése és léptéke (alaprajz m=1:100), tervező (hallgató neve), évszám (2014.)
► ÁLTALÁNOSAN:
A vízszintesen felvett metszősík a tényleges mellvédmagasságtól függetlenül mutasson meg minden nyílást. Az elmetszett szerkezetek rétegességét sematikusan mutatni kell anyagjelölés (szabványos vagy egyedi) mellett.
 
► KÓTÁZÁS ALAPSZINTJE:
nyílás kótázás (szélesség, magasság,  parapet magasság ), épülettömeg ugrás kóta, szerkezetkóta, válaszfalkóta, összkóta, szintkótázás (járda, előlépcső, teraszok, belső eltérő szintek), épületen belüli mellvédmagasságok
 
► EGYÉB (NEM KÖTELEZŐ) LEHETŐSÉGEK:
- padlóburkolatok grafikai elkülönítése
- részletesebb környezetábrázolá
  M=1:100
  METSZET
A megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módon felvett metszet (ha van   lépcső, akkor azon keresztül felvéve), amelyeken ábrázolni kell és méretadatokkal kell ellátni:
► az elmetszett, a nézet irányába eső látható, indokolt esetben a nézet irányába eső, de a más szerkezetek által takart szerkezeteket
► zártsorú beépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját és szerkezeti kontúrját
► az építményhez csatlakozó, véglegesen rendezett terepet és járdát
► eredeti terepvonalat
► meg kell határozni az összes egymástól eltérő vízszintes és függőleges rétegfelépítést (jelölni kell, leírni akkor, ha a konkrét feladatkiírás kéri)
► a szerkezet fölötti padlórétegeket a lépték miatt tilos külön-külön anyagonként jelölni
► a tartalmat nem zavaró talajjelölés
► elmetszett helyiség megnevezése
► rajzpecsét, rajzfeliratozás tartalma: terv megnevezése (pl. lakóépület terve), rajz megnevezése és léptéke (metszet m=1:100), tervező (hallgató neve), évszám (2014.)
► ÁLTALÁNOS:
Metszetet felvenni mindig a leginformatívabb helyeken kell (nyílásokon át, nyeregtetőnél gerincnél), s a metszősík vonala tetszőlegesen vezethető (törhető).
 
► KÓTÁZÁS ALAPSZINTJE: vízszintes szerkezeti kóta (fesztávok), szerkezeti szintkótázás, padlószintkótázás, belmagasságkóta
 
► EGYÉB (NEM KÖTELEZŐ) LEHETŐSÉGEK:
- növényzet és környezet ábrázolása halványabban az épület mögött-mellett
- belső bútorozást leegyszerűsítve (nem GDL!)
- átlagos méretű ember, jármű a lépték érzékeltetésére
- benyilazott szöveges megjegyzések (tervezési szempontok és nem látható dolgok)
- benapozási szögeket (évszakonként), átszellőztetési lehetőségeket
  M=1:100
  HOMLOKZAT
Az építmény valamennyi jellemző külső nézetét ábrázoló homlokzati terv, amelyek tartalmazzák:
► az építmény külső megjelenését meghatározó homlokzati elemeket, így különösen a nyílásokat, rácsokat, korlátokat, esővíz- és légcsatornákat, égéstermék-elvezetőt, lépcsőket, valamint a terepszint alatti vagy a terep által takart építményrészeket (alaptestek, föld alatti részek)
► a csatlakozó végleges terep, járda, tetőgerinc, tetőfelépítmény stb. szintmagasságát
► az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát és színét
►  zártsorú, ikres vagy oldalhatáron álló beépítés esetén - a környezetbe illesztés bemutatására - a szomszédos épületek nézeteit
► nyílászárók ábrázolása minimum tok –szárny - könyöklő részletességű (nyitásirányt tilos ábrázolni)
► rajzpecsét, rajzfeliratozás tartalma: terv megnevezése (pl. lakóépület terve), rajz megnevezése és léptéke (homlokzat m=1:100), tervező (hallgató neve), évszám (2014.)
► ÁLTALÁNOS:
Az épület érzékletes, ábrázolása tereppel együtt (a terep legalább az épület magassági méretével fusson mindkét irányban túl).
 
► KÓTÁZÁS ALAPSZINTJE: vízszintes összkóta, szintkótázás (gerinc, eresz, járda, bejárat, kémények)
 
► EGYÉB (NEM KÖTELEZŐ) LEHETŐSÉGEK:
- színezett, textúrázott homlokzatábrázolás, nyílássötétítés
- növényzet és környezet ábrázolása halványabban az épület mögött-mellett
- az épület életszerű használatát mutató egyéb tárgyak (pad, farakás, falikút, szobor, feliratok stb.)
- érzékletes árnyékolás (a műszaki tartalmat nem eltakarva)
Megjegyzés: a kötelező tartalmi elemek nem megléte esetén a tervrajz hiányos, nem kerül bevételre.
A gyakorlatvezető köteles a hiányosságok javítására felhívni a hallgatót.
Ha ezután sem teljes a rajz akkor  a feladat (s vele együtt a tantárgy) nem teljesített lesz!
 

Tervezési alapismeretek minimum követelményei félévenként

TANTÁRGY
ALKALMAZANDÓ ALAPISMERET
T1 – Épülettervezés I.
►  kulturált dokumentálás, rendezett feliratozás (gyakorlatvezető által megkövetelt)
► arányos tér ábrázolás (nem lehet torz)
T2 – Épülettervezés II.
► arányos és jól méretezett bútorozott működő alaprajz (nem lehet hibás méretű bútorozás)
► helyes lépcsőábrázolás
T3 – Épülettervezés III.
► érzékletes és pontos terep és környezetábrázolás (főleg az alaprajzokon és metszeteken)
T4 – Épülettervezés IV.
► közlekedőrendszer helyes méretezés (sémahasználat, szélességek)
► teremgarázs és rámpa helyes méretezése (lejtés, szélességi méretek, fordulóhelyek, haladási irányrendszer)
T5 – Épülettervezés V.
►  a tanult középületsémák helyes és működő használata
►  épület léptékének és funkciójának megfelelő szerkezetválasztás
T6 – Épülettervezés VI.
 
T7 – Épülettervezés VII.
► hihető épületgépészet és épületüzemeltetés (kémények stb.)
Megjegyzés: a tantárgyaknál alapkövetelmény a soronként megjelölt új és minden a tantárgyat megelőző tantárgyi alapkövetelmény!
 

Makettek

A makettre a nevet diszkréten (vagy az alján, vagy felül kis méretben) kell ráírni. A makettre rajzolni nem szabad.
Makettezésre alkalmatlan anyagok: EPS, telített színű, túl élethű anyagok, bádoglemez, bomlandó anyagok, zselés anyagok, PUR hab, föld, nyers agyag, virágkötő alapanyagok, szőr, élelmiszer, ytong, sógyurma, gipszkarton, OSB.
MAKETT és leírása
TEREP RÉSZLETEZETTSÉG
ÉPÜLET RÉSZLETEZETTSÉG
ANYAGVÁLASZTÁS
TÖMEGMAKETT
A makett célja a   tervezettépület vagy           épületegyüttes fő tömegének, arányainak megmutatása (léptéke M=1:500, M=1:200)
► 
 
► Nincsenek ábrázolva a normálméretű nyílások, csak az üvegfal szerűek
 
► Általában homogén, az az egy anyagból készült makett (max. kettő)
M=1:200-as MAKETT
A makett célja egy kialakult   elképzelés érzékletes, de   nem túlrészletezett             bemutatása a tervezés során.
► Az épület nem kerülhet a terep szélére (min. 5cm elhagyás körben)
► Normálméretű és alakú telkeknél az egész telek megmutatandó
► Növényzet ábrázolandó
► A nyílások megmutatandóak, de a nyílászárók nem (falsík-toksík részletezettséggel)
► Maximum két anyag használatával készül, de lehet inhomogén is (kiegészítők: fák, járművek, ember, üveg, vékony rúdszerű elemek nem minősülnek külön anyagnak)
M=1:100-as MAKETT
A makett célja részletes, és   elég valósághű (akár kiállítás jellegű) bemutatása a tervezett, vagy megépült     épületnek.
► Az épület nem kerülhet a terep szélére (min. 5cm elhagyás körben)
► Normálméretű és alakú telkeknél az egész telek megmutatandó
► Növényzet és a telken belüli burkolt felületek ábrázolandóak
► A nyílászárók is érzékeltetendőek (falsík –toksík -üvegsík  részletezettséggel )
► Maximum három anyag használatával készül, de lehet inhomogén is (kiegészítők: fák, járművek, ember, üveg, vékony rúdszerű elemek nem minősülnek külön anyagnak)

Testnevelés alól felmentést kérhet:

-Egyesületi sportoló, egyesületi igazolással.

(érvényes verseny engedély fénymásolatának, vagy pecsétes egyesületi igazolás bemutatásával).

-Egészségügyi felmentés, orvosi igazolással.

-Vidékiek, uszoda bérlet bemutatásával, mely az adott szorgalmi időszakban lett teljesítve.

(a bérlet mellé kérjük bemutatni a névre szóló számlát ).

-Akreditáció.

Kondi, vagy fitness bérletet nem áll módunkban elfogadni! 


Leadási határidő: őszi félévben:   Október 10.

                            tavaszi félévben:   Március 10.

Az igazolásokat ügyeleti időben lehet leadni a Testnevelési csoportnál.

1. A nappali Építész, Építő szakon 3 félév, a nappali Menedzser szakon 4 félév teljesítése kötelező. 

2.Levelező szakon nincs testnevelés tantárgy.

3.A testnevelés tantárgynak nincs kreditje, de kritérium tantárgy, ami a diploma megszerzéséhez szükséges.

4. A testnevelés tárgy az Építész és Építő szakon első év első félévében nem vehető fel, nincs kurzus kiírva.

A testnevelés tantárgy teljesítése:

  • A testnevelés tantárgyat a Neptun rendszeren keresztül kell felvenni.
  • Félévente csak egy kurzus teljesíthető.
  • A felvett kurzust a hozzá tartozó időpontban és sportágban kell teljesíteni. Szorgalmi időszak alatt  változtatásra csak rendkívüli esetben van lehetőség.
  • A Testnevelés tantárgy elfogadásához szükséges az adott félévben  6 pont megszerzése, a meghatározott pontrendszer szerint.
  • A különböző sportfoglalkozásokra a megadott időpontban személyesen, illetve előzetesen e-mailen lehet jelentkezni a testnevelőknél szorgalmi időszakban.

    Testnevelés tantárgyhoz szerezhető pontok, az alábbiak szerint történik:

    k korlátozott mértékben.

- a tornaterembe kiírt órák                                           1 pont/alkalom

- az uszodába kiírt órák                                               1 pont/alkalom

- korcsolya óra                                                           1 pont/alkalom

- Ybl-ös csapatok edzése                                             1 pont/alkalom

- futóversenyen való részvétel                                      2-6 pont/alkalom (távtól függően)

- Egyetemi Bajnokság, egyéni                                      3 pont

- gyalogtúra /1 napos (hétvégén tartjuk)                       3 pont/alkalom   

- kerékpártúra /1 napos                                               3 pont/alkalom

- kerékpártúra /2 napos                                               4 pont/alkalom

- korcsolyázás  novembertől márciusig (januárban is)     1 pont/alkalom

 

 

 

 

 

 


Helye: Tornaterem

Amennyiben szeretnétek tollaslabdázni és van erre partneretek, időpont egyeztetésért jelentkezzetek a Testnevelési csoportnál személyesen,vagy Vámos Krisztinánál:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

AZ ’IDEGEN NYELV’ TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI
2016/2017. tanév II. félév

Mőszaki menedzser szak

Az „Idegen nyelv” nem kreditpontos kritérium tantárgy, teljesítése kötelezi.
A záróvizsgára bocsátás egyik feltétele az aláírással és gyakorlati jeggyel igazolt öt nyelvi félév teljesítése.

Az „Idegen nyelv” tantárgy - öt féléves, heti 2 X 2órás nyelvoktatás -
az első évfolyam szeptemberétől indul.

A hallgatók angol vagy német nyelvet választhatnak.
A csoportbeosztás a nyelvi szintfelmérő eredménye alapján történik.

Minden hallgató három félév általános nyelvet tanul, majd két félév szaknyelvet. Azok a hallgatók, akik legalább 70 pontos nyelvi szintfelmérőt írtak, felmentést kérhetnek két általános nyelvi félév alól.

Az „Idegen nyelv”gyakorlati tantárgy. A nyelvoktatás során rendszeres számonkérés van szóban és írásban, minden félév végén a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak. A félévek aláírással és gyakorlati jeggyel zárulnak.
Az órákon való aktív részvétel (rendszeres felkészülés és szóbeli teljesítmény), az írásbeli házi feladatok elkészítése, valamint a sikeres zárthelyi dolgozat az aláírás feltétele (zárthelyi dolgozat egy alkalommal pótolható).

A nyelvórákon a megjelenés kötelező (5 mulasztás elfogadható; három késés egy igazolatlan hiányzást jelent...).

A kari nyelvoktatás a korábban elsajátított nyelvismeretre támaszkodik, és a tantervben biztosított óraszám mellett csak a rendszeres tanulmányi munka és a nyelvtudás folyamatos fejlesztése teszi lehetővé a nyelvi követelmények teljesítését (öt aláírással és gyakorlati jeggyel igazolt nyelvi félév, illetve az akkreditált középfokú nyelvvizsga letétele).

Budapest, 2017. február

 

NYELVI LEKTORÁTUS

TÁJÉKOZTATÓ 2016/17 tanév

Angol általános nyelvi tárgyak

Angol – Kezdő 1 (A1)
Angol – Kezdő 2 (A1)

Kezdőknek, újrakezdőknek
A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd centrikusan. Sok-sok online feladat segíti az otthoni tanulást.
Elementary tankönyvből tanulunk! Angol – Alapfok 1 (A2)
Angol – Alapfok 2 (A2)

A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak további megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd centrikusan. Szókincsbővítés, múlt idő és összetett igeidők elsajátítása, összetett mondatok alkotása. Sok-sok online feladat segíti az otthoni tanulást.
Pre-Intermediate tankönyvből tanulunk!
Angol – Alapfok+ 1 (B1)
Angol – Alapfok+ 2 (B1)

Ez a tantárgy felfrissíti és bővíti a már meglévő nyelvtudást és szókincset - rendszerezéssel, sok gyakorlással a hallgató egy alapfokú nyelvtudást sajátíthat el. Szóban és írásban
képes lesz mindennapos szituációkat megértetni illetve megértetni magát, általános témákról kommunikálni idegen nyelven. Ez fontos lépés a középfokú nyelvvizsga felé.
Intermediate tankönyvből tanulunk!

Angol – Felzárkóztató középfokú nyelvvizsgára 1 (B2)

Angol – Felzárkóztató középfokú nyelvvizsgára 2 (B2)

A tantárgy célja a nyelvtan, szókincs ismétlése, rendszerezése mielőtt élesben készülnének egy konkrét nyelvvizsgára. A szóbeli, írásbeli feladatok egyre jobban elérik a B2-szintet. Az intenzív tanfolyam a különféle nyelvvizsga feladattípusokat is gyakoroltatja.
Rendszeresen feladatsorokkal mérjük az hallgatók előrelépését. Az önálló otthoni tanulásban, felkészülésben segítséget nyújtunk.
Előfeltétel: alapfokú (B1 szintű) nyelvismeret Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Angol – Felkészítő középfokú nyelvvizsgára 1 (B2)
Angol – Felkészítő középfokú nyelvvizsgára 2 (B2)

A nyelvvizsga feladatok intenzív gyakorlása mellett tesztekkel folyamatosan mérjük azt, hol vannak még hiányosságok a nyelvtan, szókincs, a különféle készségek (hallásértés, szövegértés, levélírás, képleírás stb.) területén. Tömören ismételjük a nyelvtant, szókincset,

nyelvi fordulatokat és kifejezéseket. A hallgatói népszerűség alapján a TELC nyelvvizsgát előnyben részesítjük. Az önálló otthoni tanulásban, előkészítésben segítséget nyújtunk.
Előfeltétel: Középfokú nyelvismeret Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Angol – Társalgás felsőfokon 1 (C1)

Érdekes köznapi témák feldolgozása angol anyanyelvű tanár vezetésével – a jó hangulatú órák segítenek a nyelvtudás fejlesztésében / szinten tartásában.
Előfeltétel: regisztrációs héten rövid interjú az anyanyelvű tanárral Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Angol szaknyelvi tárgyak

Angol – Építőipari szaknyelv 1 (B2)

A fontosabb építőanyagok és azok tulajdonságai, előállításuk; a ház építésének folyamata, az építész és a kivitelező munkája, az angol mértékegységek. Magasépítés, mélyépítés alapfogalmai, különféle szakmunkák az építkezésen.
Könnyebb szakszövegek olvasása (épületleírások)

Angol – Építőipari szaknyelv 2 (B2)

A tantárgy célja az összetettebb rendszerek megismertetése –szerkezetek, építőipari eljárások, gyártmányrendszerek, gépek működése, a munka megszervezése, biztonsági előírások.
Cél a szaknyelv aktív használata szóban és írásban, életszerű szituációkkal.
Előkészíthet egy idegen nyelvű (esetleg külföldi) munkavégzést is. Álláskereséshez, szakmai interjúhoz is nagy segítséget nyújthat!
Előfeltétel: Az Építőipari szaknyelv 1 elvégzése

Angol – Üzleti szaknyelv (B2)

A tantárgy célja a gazdasági és üzleti nyelv alapjainak megismerése, írásbeli és szóbeli kommunikáció angol nyelven. Cégek felépítésének és működésének leírása, az üzleti életben előforduló gyakori szituációk leírása. A tantárgy anyaga segítséget nyújthat idegen nyelvű önéletrajz megírásához, pályázaton való részvételhez, állásinterjúhoz, külföldi munkavállaláshoz is.

Építészeti kultúrtörténet angolul (B2, B2+)

Azoknak ajánljuk, akik jól tudnak, és szívesen társalognak angol nyelven – cél a szaknyelvi kommunikációs készség fejlesztése anyanyelvű tanár vezetésével

Ebben a félévben induló tárgyak:

• Angol – Discover Ancient Civilisations (Richard)
• Angol – Houses, Homes or Piles of Stones (Richard)
• Angol – World Architecture and Lifesyle (Richard)

Előfeltétel: regisztrációs héten rövid interjú az anyanyelvű tanárral

Német általános nyelvi tárgyak – Neptun

Német – Kezdő 1 (A1)
Német – Kezdő 2 (A1)

Kezdőknek, újrakezdőknek
A tanfolyam célja a német nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd centrikusan. Sok-sok online feladat segíti az otthoni tanulást.
x tankönyvből tanulunk!

Német – Alapfok 1 (A2)
Német – Alapfok 2 (A2)

A tanfolyam célja a német nyelv alapjainak további megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd centrikusan. Szókincsbővítés, múlt idő és összetett igeidők elsajátítása, összetett mondatok alkotása. Sok-sok online feladat segíti az otthoni tanulást.
x tankönyvből tanulunk!

Német – Alapfok+ 1 (B1) Német – Alapfok+ 2 (B1)

Ez a tantárgy felfrissíti és bővíti a már meglévő nyelvtudást és szókincset - rendszerezéssel, sok gyakorlással a hallgató egy alapfokú nyelvtudást sajátíthat el. Szóban és írásban
képes lesz mindennapos szituációkat megértetni illetve megértetni magát, általános témákról kommunikálni idegen nyelven. Ez fontos lépés a középfokú nyelvvizsga felé.
x tankönyvből tanulunk!

Német – Felzárkóztató középfokú nyelvvizsgára 1 (B2)
Német – Felzárkóztató középfokú nyelvvizsgára 2 (B2)

A tantárgy célja a nyelvtan, szókincs ismétlése, rendszerezése mielőtt élesben készülnének egy konkrét nyelvvizsgára. A szóbeli, írásbeli feladatok egyre jobban elérik a B2-szintet. Az intenzív tanfolyam a különféle nyelvvizsga feladattípusokat is gyakoroltatja.
Rendszeresen feladatsorokkal mérjük az hallgatók előrelépését. Az önálló otthoni tanulásban, felkészülésben segítséget nyújtunk.
Előfeltétel: alapfokú (B1 szintű) nyelvismeret Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Német Felkészítő középfokú nyelvvizsgára 1 (B2)
Német Felkészítő középfokú nyelvvizsgára 2 (B2)

A nyelvvizsga feladatok intenzív gyakorlása mellett tesztekkel folyamatosan mérjük, hol vannak még hiányosságok a nyelvtan, szókincs, a különféle készségek (hallásértés,

szövegértés, levélírás, képleírás stb.) területén. Tömören ismételjük a nyelvtant, szókincset, nyelvi fordulatokat és kifejezéseket. A hallgatói népszerűség alapján a TELC nyelvvizsgát előnyben részesítjük. Az önálló otthoni tanulásban, előkészítésben segítséget nyújtunk.
Előfeltétel: Középfokú nyelvismeret Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Német Társalgás felsőfokon 1 (C1)

Érdekes köznapi témák feldolgozása német anyanyelvű tanár vezetésével – a jó hangulatú órák segítenek a nyelvtudás fejlesztésében / szinten tartásában.
Előfeltétel: regisztrációs héten rövid interjú az anyanyelvű tanárral Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Német szaknyelvi tárgyak

Német – Építőpipari szaknyelv 1 (B2)

A fontosabb építőanyagok és azok tulajdonságai, előállításuk; a ház építésének folyamata, az építész és a kivitelező munkája, mértékegységek. Magasépítés, mélyépítés alapfogalmai, különféle szakmunkák az építkezésen.
Könnyebb szakszövegek olvasása (épületleírások)

Német – Építőpipari szaknyelv 2 (B2)

A tantárgy célja az összetettebb rendszerek megismertetése –szerkezetek, építőipari eljárások, gyártmányrendszerek, gépek működése, a munka megszervezése, biztonsági előírások.
Cél a szaknyelv aktív használata szóban és írásban, életszerű szituációkkal.
Előkészíthet egy idegen nyelvű (esetleg külföldi) munkavégzést is. Álláskereséshez, szakmai interjúhoz is nagy segítséget nyújthat!
Előfeltétel: Az Építőipari szaknyelv 1 elvégzése Német – Üzleti szaknyelv (B2)
A tantárgy célja a gazdasági és üzleti nyelv alapjainak megismerése, írásbeli és szóbeli kommunikáció angol nyelven. Cégek felépítésének és működésének leírása, az üzleti életben előforduló gyakori szituációk leírása. A tantárgy anyaga segítséget nyújthat idegen nyelvű önéletrajz megírásához, pályázaton való részvételhez, állásinterjúhoz, külföldi munkavállaláshoz is.